Ga direct naar de online verhuurgids verhuur gids exact

Aanmelden nieuwsbrief

Vul uw e-mail adres in en blijf op de hoogte van onze acties en de nieuwste ontwikkelingen!

 
 

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 3: Offertes, aanbiedingen etc.
Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5: Inhoud van de overeenkomst
Artikel 6: Prijzen
Artikel 7: Betaling
Artikel 8: Kosten
Artikel 9: Opzegging
Artikel 10: Schade en aansprakelijkheid
Artikel 11: Verplichtingen Klant
Artikel 12: Huurtermijn
Artikel 13: Afgifte, gebruik en inlevering
Artikel 14: Schade aan het Gehuurde
Artikel 15: Verzekering
Artikel 16: Verplichtingen Exact
Artikel 17: Koopovereenkomst en levering
Artikel 18: Gebreken
Artikel 19:
Artikel 20: Risico en aansprakelijkheid
Artikel 21: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 22: Overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden
Artikel 23: Prijs/kosten
Artikel 24: Gebruik
Artikel 25: Veiligheid
Artikel 26: Wijziging algemene voorwaarden
Artikel 27: Toepasselijk recht
Artikel 28: Geschillen

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Exact: Exact Bouwmachine Verhuur B.V.;
Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Exact een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan;
Huurder: de Klant die met Exact een huurovereenkomst aangaat of wenst aan te gaan;
Het Gehuurde: één of meerdere zaken die door de Klant worden gehuurd (roerende zaken, zoals bijvoorbeeld gereedschappen, steigers en bouwmaterialen);
Huurtermijn: de overeengekomen duur van de huurovereenkomst;
Koper: de Klant die met Exact een koopovereenkomst aangaat of wenst aan te gaan;
Uitvoeren van werkzaamheden: een overeenkomst tussen Exact en de Klant waarbij Exact tegen betaling door de Klant van een tussen partijen overeengekomen prijs werkzaamheden uitvoert c.q. door derden laat uitvoeren, bijvoorbeeld bestaande uit het monteren c.q. demonteren van steigers en (bouw)liften;
Opdrachtgever: de Klant die met Exact een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden aangaat of wenst aan te gaan;
Regiebasis: facturering op basis van de daadwerkelijk besteedde uren en gemaakte kosten.
Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het aanbod door Exact aan de Klant.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden en handelingen waarbij Exact partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. De toepasselijkheid van eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen etc.
Alle offertes en aanbiedingen van Exact zijn vrijblijvend. Orders, opdrachten, overeenkomsten en afspraken van welke aard ook zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door Exact.
Exact is slechts gebonden aan rechtshandelingen (daaronder begrepen een aanbod) indien deze zijn verricht door daartoe bevoegde medewerkers van Exact. Rechtshandelingen verricht door niet-bevoegde medewerkers binden Exact slechts indien zij de rechtshandeling bevestigt.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Exact een orderbevestiging heeft gedaan dan wel een huurcontract met de Klant heeft afgesloten. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de orderbevestiging door Exact is verzonden, dan wel het huurcontract door de Klant is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
De orderbevestiging, dan wel het huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Klant wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 5 werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging in schrift aan Exact laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/bevestiging van het huurcontract stemt de Klant met de inhoud hiervan in.
Een op schrift gesteld aanbod kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging Exact heeft bereikt, alvorens de orderbevestiging is verstuurd, dan wel Exact is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de overeenkomst. In ieder geval is een op schrift gesteld aanbod onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan, een herroeping is verzonden. Een mondeling aanbod is onherroepelijk.
Exact heeft het recht een aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 5: Inhoud van de overeenkomst
De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging/ het huurcontract en hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald. Indien er, met betrekking tot dezelfde overeenkomst, zowel een orderbevestiging is verstuurd als een, door Exact ondertekend of van Exact uitgaand en door de Klant ondertekend/niet bestreden, huurcontract is opgemaakt, dan is, ingeval van tegenstrijdigheid, de inhoud van het huurcontract bepalend. Een en ander tenzij in schrift anders is overeengekomen.
Geringe afwijkingen van de overeenkomst door Exact zijn toelaatbaar, indien en voor zover de Klant vóór totstandkoming van de overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door Exact te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

Artikel 6: Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de ten tijde van (de bevestiging van) de offerte geldende kostprijs. Wanneer de kostprijs op enigerlei wijze een verhoging ondergaat is Exact gerechtigd de overeengekomen prijs te vermeerderen met een zodanig bedrag als overeenkomt met de kostprijsverhoging een en ander ter exclusieve beoordeling van Exact.

Artikel 7: Betaling
Alle facturen van Exact dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Deze betalingstermijn geldt als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Door het enkele verstrijken van deze genoemde termijn verkeert de Klant in verzuim. Een ingebrekestelling is daarvoor niet vereist. Vanaf de dag dat de Klant in verzuim verkeert, is de Klant aan Exact een rente verschuldigd van 1% per maand, onverminderd het recht van Exact op vergoeding van alle overige kosten en schaden. Een gedeelte van een maand wordt als een hele maand gerekend.
De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort of opgeheven op grond van bezwaren tegen de factuur alsmede op grond van, in geval van huur en verhuur, het niet gebruiken van het Gehuurde c.q. het niet (goed) functioneren van het Gehuurde.
De Klant is niet gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat Exact aan hem verschuldigd is. Tot opschorting van zijn betalingsverplichting is de Klant evenmin gerechtigd.

Artikel 8: Kosten
De redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (zoals de kosten van juridische bijstand en overige incassokosten) die Exact moet maken als gevolg van een geschil met de Klant dienen geheel door de Klant te worden vergoed.

Artikel 9: Opzegging
Exact is in ieder geval gerechtigd door middel van een daartoe gericht aangetekend schrijven de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, of naar keuze van Exact te ontbinden, indien:
- Een van de partijen tekort zal schieten in de nakoming van de overeenkomst;
- De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, de wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt, of een verzoek tot een van de voorgenoemde regelingen wordt gedaan;
- Beslag wordt gelegd op goederen van de Klant;
- De Klant zijn betalingsverplichting(en) niet, niet tijdig of niet correct nakomt;
- De Klant wordt ontbonden, wordt geliquideerd of overlijdt.
Exact zal in het kader van ontbinding of opzegging nimmer enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd zijn.

Artikel 10: Schade en aansprakelijkheid
Exact is jegens de Klant niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen zaak-, personen- en bedrijfsschade, winsten/ of inkomensschade en gevolgschade. Hetzelfde geldt voor schade wegens niet of niet tijdige aflevering of gebreken aan het verhuurde of het verkochte en/of als gevolg van door Exact verrichte werkzaamheden.
Exact is niet aansprakelijk voor schade van derden veroorzaakt door het Gehuurde, het verkochte of door Exact verrichte werkzaamheden. De Klant vrijwaart Exact te dien aanzien voor aanspraken van derden.
Het in de vorige leden gestelde lijdt uitzondering ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de directie van Exact of van een leidinggevende ondergeschikte van Exact.
Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is iedere vordering tot schadevergoeding beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor Exact verzekerd is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,--.
Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan van de schade aan Exact bij aangetekende brief gemotiveerd te worden gemeld. Schade die niet binnen de gestelde termijn en op de voorgeschreven wijze aan Exact is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant bewijst dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
De Klant vrijwaart Exact voor alle schade die Exact mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit een in deze voorwaarden bedoelde overeenkomst.

Artikel 11: Verplichtingen Klant
De Klant dient aanspraken van derden op roerende zaken waarvan Exact eigenaar is onmiddellijk af te wijzen door middel van een aangetekend schrijven en vrijwaart Exact voor dergelijke aanspraken. Tevens is de Klant verplicht Exact onmiddellijk een kopie van dat schrijven te verstrekken. De Klant is verplicht om namens Exact de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onmiddellijk per aangetekend schrijven van de tussen partijen gesloten overeenkomst in kennis te stellen. Tevens is de Klant verplicht Exact onmiddellijk een kopie van dat schrijven te verstrekken. De Klant zal Exact onmiddellijk informeren indien er beslag wordt gelegd op goederen van de Klant en/of op roerende zaken van Exact en indien derden de eigendomsrechten van Exact dreigen te schaden. Hetzelfde geldt wanneer de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, de wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt of een verzoek tot een van de voorgenoemde regelingen wordt gedaan. Bij een dreigend faillissement, dreigende surseance van betaling, dreigend beslag of dreigende schuldsanering is Exact te allen tijde bevoegd om zich toegang tot het terrein van de Klant te verschaffen om het verhuurde of geleverde van het erf van de Klant te verwijderen.

HUUR/VERHUUR

Artikel 12: Huurtermijn
De huurperiode vangt aan op het moment van afgifte van het Gehuurde. Wanneer de huurovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, dan kan de huurovereenkomst door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.
De huurovereenkomst eindigt indien Exact het Gehuurde heeft ingenomen voor of uiterlijk bij het einde van de Huurtermijn. Ten bewijze van het vorenstaande zal Exact tekenen voor de retournering van het Gehuurde.
De inname door Exact zal plaatsvinden na inspectie en akkoordbevinding van het Gehuurde. De inspectie en akkoordbevinding worden bevestigd door middel van ondertekening van een daartoe strekkende verklaring door Exact.
De huurovereenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met de overeengekomen Huurtermijn indien het Gehuurde niet voor het verstrijken van de Huurtermijn bij Exact is ingeleverd op de in lid 2 beschreven wijze. De huurovereenkomst eindigt derhalve niet wanneer Huurder het Gehuurde bij Exact achterlaat zonder het Gehuurde bij Exact te hebben ingeleverd op de wijze als weergegeven in lid 4.

Artikel 13: Afgifte, gebruik en inlevering
Huurder neemt het Gehuurde op het bedrijf c.q. de vestiging van Exact in ontvangst, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Ingeval Huurder het Gehuurde elders in ontvangst wenst te nemen dient Huurder dit minimaal 3 werkdagen van tevoren aan Exact door te geven. Als bewijs van ontvangst van het Gehuurde dient Huurder, indien Exact dit wenst, een huurbon te ondertekenen. De te verhuren zaken zullen te allen tijde voor rekening en risico van de Huurder worden getransporteerd. Huurder dient het Gehuurde te gebruiken overeenkomstig de veiligheids- en bedieningsvoorschriften. Het Gehuurde mag enkel en alleen overeenkomstig zijn bestemming gebruikt worden.
Huurder verklaart het Gehuurde door middel van het aangaan van de overeenkomst in goede staat te hebben ontvangen en het in die staat te zullen houden.
Onderverhuur en/of terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan derden door de Huurder is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Exact. Huurder dient ervoor te zorgen dat het Gehuurde niet toegankelijk is voor derden.
De Huurder dient te allen tijde aan Exact toegang tot het Gehuurde te verlenen en inspectie daarvan toe te staan. De bevoegdheid tot het aanbrengen van wijzigingen aan het Gehuurde is enkel voorbehouden aan Exact. Bij het einde van de huurperiode dient het Gehuurde geheel gereinigd en in dezelfde staat te worden ingeleverd als waarin het verstrekt is. Huurder is gehouden het Gehuurde bij dezelfde vestiging van Exact in te leveren als waar het is afgegeven.
Voor zover mocht blijken dat het Gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst beschadigd is, defect is of anders een gebrek vertoont, dan wordt geacht dat een en ander is veroorzaakt door de Huurder en mitsdien de Huurder jegens Exact aansprakelijk is tenzij Huurder het tegendeel bewijst.


Artikel 14: Schade aan het Gehuurde
In geval schade ontstaat gedurende de huurperiode aan het Gehuurde blijft Huurder de huurprijs verschuldigd en is Huurder gehouden aan Exact de reparatiekosten te voldoen.
In plaats van de reparatiekosten is Huurder, wanneer naar het oordeel van Exact reparatie redelijkerwijs niet meer mogelijk is of wanneer de reparatiekosten niet in een redelijke verhouding staan tot de dagwaarde van het Gehuurde, gehouden de nieuwwaarde van het betreffende Gehuurde te voldoen. Schade aan het Gehuurde dient onverwijld door Huurder schriftelijk aan Exact te worden gemeld. Het is Huurder niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Exact het Gehuurde te repareren c.q. te laten repareren. Bij diefstal, verlies en/of vermissing is Huurder gehouden het Gehuurde te vergoeden tegen nieuwwaarde. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of verlies van het Gehuurde, van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak van de schade of het verlies en ongeacht of de schade of het verlies al dan niet het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of toedoen van Huurder en/ of derden. Onder schade aan het Gehuurde wordt mede verstaan schade ontstaan als gevolg van ondeskundig of onjuist gebruik of behandeling, onjuist onderhoud, dan wel gebruik in strijd met de bestemming van het Gehuurde en/of gebruik in strijd met de bedienings- en/of bedrijfsvoorschriften.
VerHuurder is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare verborgen of niet verborgen gebreken aan het Gehuurde behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Exact.
VerHuurder is behoudens opzet op grove schuld aan de zijde van Exact in geen geval aansprakelijk voor schade toegebracht door (gebruik van) het Gehuurde aan personen of zaken welke in eigendom toebehoren aan Huurder en/of derden.

Artikel 15: Verzekering
Exact heeft ter zake van de door haar verhuurde zaken een werkmateriële verzekering afgesloten. Exact zal de Huurder ter zake van die verzekering een bedrag in rekening brengen.
Indien Huurder geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid van lid 1, zal dit voor aanvang van de huurovereenkomst door Huurder schriftelijk aan Exact kenbaar worden gemaakt. Huurder is in dat geval verplicht zelf het Gehuurde volledig en maximaal te verzekeren, waaronder tegen aansprakelijkheid door eventuele gebreken in het Gehuurde zelf.

Artikel 16: Verplichtingen Exact
Exact draagt er zorg voor dat het Gehuurde bij het aangaan van de overeenkomst in goede en deugdelijk werkende staat verkeert. Indien ten gevolge van slijtage door normaal gebruik Huurder het Gehuurde niet kan gebruiken, zal Exact een gelijkwaardig vervangend exemplaar/ exemplaren verschaffen zonder dat hier voor Huurder extra kosten aan verbonden zijn. Over de periode dat de Huurder het Gehuurde ten gevolge van bedoelde slijtage niet heeft kunnen gebruiken zal geen huur in rekening worden gebracht.

KOOP EN VERKOOP


Artikel 17: Koopovereenkomst en levering
Een koopovereenkomst wordt tussen Exact en Koper schriftelijk aangegaan.
Levering van zaken aan Koper vindt plaats in het magazijn van Exact.

Artikel 18: Gebreken
De bepalingen van dit artikel gelden enkel ingeval Exact nieuwe c.q. nog niet gebruikte zaken verkoopt.
Zichtbare gebreken dienen binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de zaken, verborgen gebreken onmiddellijk nadat Koper deze heeft ontdekt, doch uiterlijk 2 (twee) maanden na aflevering van de zaken, schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van verKoper te worden gebracht. Gebreken die later worden gemeld, komen niet voor vergoeding/herstel in aanmerking; de rechtsvordering dienaangaande vervalt dan ook onmiddellijk.
Ingeval van naar behoren en tijdig gemelde gebreken is Exact verplicht tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaken, vervanging van de afgeleverde zaken, verlening van een prijskorting of restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de afgeleverde zaken. Exact is, rekening houdend met de belangen van Koper en de aard van het gebrek, vrij in haar keuze tussen de hiervoor opgesomde mogelijkheden.

Artikel 19
Ter zake van door Exact verkochte niet-nieuwe c.q. gebruikte zaken geldt dat Exact voor die zaken geen enkele garantie geeft en niet instaat voor de deugdelijkheid van die zaken. Koper zal zich ter zake van die zaken nimmer kunnen beroepen op het feit dat de zaak niet beantwoord aan de overeenkomst c.q. er sprake is van non-conformiteit. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Exact is elke aansprakelijkheid van Exact ter zake van die zaken uitgesloten.

Artikel 20: Risico en aansprakelijkheid
De te leveren goederen zullen voor rekening en risico van Koper worden getransporteerd. Schade ontstaan door of aan de goederen gedurende het transport worden door Exact niet vergoed.

Artikel 21: Eigendomsvoorbehoud
Alle door Exact aan de Koper geleverde zaken blijven eigendom van Exact totdat de volledige koopprijs alsmede alle overige (betalings)verplichtingen die voortvloeien uit de reeds bestaande overeenkomst van de Klant jegens Eaxct zijn voldaan. De Koper/Klant is ten opzichte van Exact gehouden, tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan, de zaken op zorgvuldige wijze te bewaren en te voorkomen dat deze met soortgelijke zaken worden vermengd.

HET UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

Artikel 22: Overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden
Een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden wordt tussen Exact en opdrachtgever schriftelijk aangegaan.

Artikel 23: Prijs/kosten
De door Exact te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd op Regiebasis, tenzij partijen schriftelijk een vaste prijs overeenkomen. Behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever, wordt de door Exact in rekening gebrachte uren en kosten vermoed juist te zijn. Kostenverhogende omstandigheden dient Exact zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Exact zijn voor rekening van opdrachtgever.
De kosten van aan- en afvoer van de materialen komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 24: Gebruik
Het is opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Exact niet toegestaan wijzigingen in de opstelling van de door Exact gemonteerde steigers en bouw(liften) en/of ander materiaal aan te brengen dan wel andere veranderingen daarin aan te brengen. Het door Exact gemonteerde materiaal dient door opdrachtgever overeenkomstig de bedienings- en veiligheidsvoorschriften op normale en gebruikelijke wijze te worden gebruikt.
Indien opdrachtgever handelt in strijd met het in het voorgaande lid bepaalde, komt iedere eventuele aansprakelijkheid zijdens Exact met terugwerkende kracht te vervallen.

Artikel 25: Veiligheid
Opdrachtgever staat ervoor in dat de werkzaamheden op veilige wijze kunnen worden uitgevoerd. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat aan alle wettelijke eisen inzake veiligheid en arbeidsomstandigheden is voldaan. Exact heeft het recht de werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen genoemd in dit artikel voldoet.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 26: Wijziging algemene voorwaarden
Exact behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 27: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is nimmer van toepassing tussen Exact en haar contractpartij.

Artikel 28: Geschillen
Mocht er een geschil ontstaan over de inhoud van de overeenkomst of het verhuurde/verkochte van Exact aan de Klant dan dient te Klant in stemmen met mediation. Mocht een geschil toch voor het gerecht beslecht dienen te worden dan is de rechtbank te Groningen bevoegd.